Odgovor na upit vezan za održavanje državne brzobrodske linije 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno

Aktualno 1. ožujka 2019

Poštovani,

Agencija za obalni linijski pomorski promet zaprimila je dana 19. veljače 2019. godine pod brojem 520/19 Vaš upit vezano za probleme u održavanju državne brzobrodske linije 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno. Na Vaše se upite očitujemo kako slijedi:

Ad. 1.

Agencija za obalni linijski pomorski promet (nadalje. Agencija) je detaljno upoznata sa poteškoćama u održavanju državne brzobrodske linije 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno (nadalje: linija 9502), pratimo izvršenje ugovora, brodar nas o svim okolnostima (havarija, prekid linije, povratak na liniju itd.) pravodobno obavještava sukladno ugovoru. Također, brodaru su uredno izdane suglasnosti za uvođenja zamjenskih brodova upravo kako ne bi došlo do prekida linije.

Agencija je u 2018. godini zaprimila ukupno tri pisane pritužbi u ime otočnog stanovništva, podnesene od strane predstavnika JLS koje su se odnosile na održavanje linije 9502. Agencija se očitovala na svaku u za to predviđenom roku. Zaprimljeno je i nekoliko telefonskih prigovora na koje je informacija dana izravno. U 2019. godini nije zaprimljen nijedan prigovor otočnog stanovništva na održavanje linije.

Pritužbe su se odnosile na isplovljenje broda u i iz luke Žirje, koja je svojim geografskim položajem izložena vjetrovima sa sjevera i sjeveroistoka, što uvelike otežava uplov i isplov u luku Žirje, a odluku o neisplovljenju uslijed vremenskih neprilika kapetan broda donosi autonomno u skladu sa svojim odgovornostima.

Koristimo ovu priliku izvijestiti Vas kako se uvidom u statističke podatke koje vode Lučka kapetanija, brodar i Agencija o izvršenju linije za svaki pojedini mjesec može ustanoviti da se za liniju 9502 u 2018. godini radi o ukupno dvanaest (12) neodržanih polazno – povratnih putovanja: 2 u siječnju,  1 u veljači, 2.5 u svibnju, 4 u listopadu, 1.5 u studenom, 1 u  prosincu, od ukupno planiranih 663 putovanja, čime predmetna linija ne odstupa od drugih državnih brzobrodskih linija po broju neodržanih putovanja (1.8% neodržanih putovanja od ukupnog broja planiranih putovanja na liniji 9502).

Ad. 2.

Osim zbog vremenskih neprilika linija je bila u prekidu zbog kvara odnosno havarije broda i to ukupno pet (5) puta u 2018. godini.

Ad. 3.

Agencija je nadležna za kontrolu izvršenja ugovora odnosno za nadzor u obavljanju javnog prijevoza sukladno Ugovoru o obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnoj brzobrodskoj liniji br. 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno (nadalje: Ugovor), koji je u primjeni od 1. siječnja 2018. godine te je u mogućnosti jednostrano raskinuti ugovor u slučajevima navedenim u ugovoru.

Uvjeti za raskid ugovora su regulirani člankom 22. Ugovora te za sada nije ispunjen nijedan uvjet za raskid ugovora, ali je brodar dopisom od dana 14. studenog 2018. godine (ur. broj: 3144/18) pisano upozoren da će mu se ugovor bez odgode raskinuti ako se uvjeti za to ispune.

Članak 22. tako propisuje da Agencija može jednostrano raskinuti ugovor u sljedećim slučajevima:

1. ako Brodar ne obavlja javni prijevoz sukladno uvjetima navedenim u ovom Ugovoru,
2. ako je Brodar u ponudi dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove ponude prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja,
3. ako Brodar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora u ugovorenom roku,
4. ako Brodar u suprotnosti s ugovorom obavlja ili propušta obaviti dužne radnje,
5. ako Brodar ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja kao jamstvo za provedbu ovog Ugovora
6. ako se Brodar ne pridržava odredbi Zakona i propisa za njegovo provođenje, koje se odnose na obavljanje prijevoza za koji je sklopio ovaj Ugovor
7. u drugim slučajevima u skladu s odredbama ovog Ugovora, Zakona o javnoj nabavi i Zakona o obveznim odnosima.

Također, člankom 24. stavcima 1. i 2. Ugovora propisano je da prije jednostranog raskida ugovora Agencija mora prethodno pisanim putem upozoriti brodara o takvoj namjeri te mu odrediti primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima, te da će Agencija ugovor raskinuti ako brodar u danom roku ne otkloni razloge za raskid ugovor.

Ističemo da je ugovor s brodarom Catamaran Line d.o.o. sklopljen na razdoblje od 1. siječnja 2018.  godine do 31. prosinca 2020. godine, i to po provedenom javnom natječaju u kojem je brodar izabran kao najpovoljniji ponuditelj. Ponuđeni brodovi su udovoljavali svim traženim tehničkim uvjetima, a i danas imaju uredne svjedodžbe koje je brodar Agenciji dostavio. Također, ponuda brodara Catamaran line d.o.o. bila je jedina pristigla ponuda za održavanje linije 9502.

Radi nastale situacije, dana 16. veljače 2019. godine održala sam i sastanak  s predstavnikom brodara Catamaran Line d.o.o., na temu otklanjanja uočenih nepravilnosti te ispunjavanja ugovornih obveza brodara sukladno propisanoj učestalosti prijevoza i redovitosti održavanja putovanja.